Addenda - Fryslân Psychologen

Addenda Fryslân is een kleinschalige praktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening in de generalistische basis GGZ voor volwassenen en jongeren. Bij de behandeling staat een laagdrempelige, klantvriendelijke en persoonlijke benadering centraal. Wij verlenen psychologische zorg in de eerste lijn. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor psychologische of pedagogische hulp na verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of specialist.

building blocks

De psycholoog

Een psycholoog helpt bij moeilijkheden van psychische aard, zowel bij kinderen, pubers, adolescenten als volwassenen. Hij of zij heeft een speciale opleiding gehad om u te helpen meer duidelijkheid te krijgen over uw problemen.

Samen met u probeert de psycholoog een oplossing te vinden, waardoor u op een andere manier weer zelfstandig verder kunt.

De orthopedagoog

Het opvoeden van kinderen gaat in de meeste gevallen soepel, maar soms loop je als ouder tegen situaties aan, waarin je merkt dat alle gewone middelen niet werken. In die situaties ontstaat er dan een tijd van worstelen om verder te komen. De problemen kunnen op verschillende gebieden liggen. Als je als ouder merkt dat het niet lekker loopt, kan het nuttig zijn om deskundig advies in te winnen. In dit geval kan de orthopedagoog iets voor u betekenen.

De kosten van een Kinder- en Jeugdpsycholoog en/of Orthopedagoog Generalist zijn voor uw eigen rekening.

Welkom

keyboard_arrow_down

Over de praktijk

Welkom op de website van Addenda Fryslân, Praktijk voor Psychologische en Pedagogische hulpverlening in Friesland.

Bij de praktijk is werkzaam:

 • Mw. drs. Anneke de Boer – Scholten

Kwaliteitsstatuut

Mw. drs. Anneke de Boer – Scholten

Mw. drs. Anneke de Boer – Scholten

GZ- psycholoog BIG,
Orthopedagoog generalist NVO,
EMDR therapeut,
Eerstelijnspsycholoog LVVP
AGB code: 94005060
Big registratie: 49065800825

Aanmelding

keyboard_arrow_down

Aanmelden bij de praktijk

Wachttijd per 1 november 2023

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Per 1 november 2023 is de wachttijd ongeveer 10 weken. Wij doen onze uiterste best de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Aanmeldingsklachten voor de psycholoog

Iedereen krijgt in het leven te maken met moeilijke momenten. Meestal kunt u dat alleen oplossen, of met de hulp van familie en vrienden. Soms lukt dit niet. Dan kan deskundige hulp nodig zijn. Niet alleen bij moeilijke psychische problemen kunt u hulp vragen aan een psycholoog. U bent ook welkom met eenvoudige vragen, of wanneer u een luisterend oor nodig heeft. Dit kan net het steuntje in de rug zijn dat u nodig heeft.

Klachten die door een psycholoog behandeld kunnen worden zijn verschillend. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Angsten (bijv. specifieke fobieën, paniekklachten, hyperventilatie, faalangst, trilangst, bloosangst, angst om te gaan zweten, pleinvrees, smetvrees, angst om ziek te worden of om dood te gaan).
 • Depressieve klachten (bijv. geen zin meer hebben in de dagelijkse dingen, futloosheid, moedeloosheid, het niet meer zien zitten, veel huilen of juist een 'verdoofd' gevoel hebben, snel geïrriteerd zijn, slecht slapen, piekeren, sombere gedachtes).
 • Spanningsklachten (bijv. hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen, niet meer goed kunnen ontspannen, algehele onrust, pijn in de schouders en nek).
 • Werkproblemen (bijv. overspannenheid, burn-out, gedachtes aan of over het werk thuis niet meer los kunnen laten, problemen met baas of collega's, problemen met werkdruk of -stress, concentratieklachten, vermoeidheid, lichamelijke klachten).
 • Verwerkings- of rouwproblemen (bijv. verwerkingsproblemen na een verlies, ziekte of traumatische ervaring).
 • Dwangmatig denken of handelen (bijv. steeds hetzelfde moeten denken, een bepaalde handeling 'moeten' doen zoals tellen, aanraken, schoonmaken, controleren, handen wassen).
 • Relatieproblemen (bijv. ruzies, problemen in de communicatie, problemen in de seksuele relatie, niet durven binden).
 • Onzekerheid (bijv. vaak ongemakkelijk voelen in gezelschap, erg verlegen zijn, niet goed nee durven zeggen tegen een ander, uzelf altijd op de laatste plaats zetten, niet voor een groep durven spreken).
 • Identiteitsproblemen (bijv. niet goed weten wie u zelf bent en wat u wilt, veel moeten van uzelf, moeilijk accepteren van bepaalde eigenschappen, een groot verschil tussen zelfbeeld en ideaalbeeld).

Behandeling

keyboard_arrow_down

Over de behandelingen

Globale werkwijze

Samen met u en eventueel uw partner of kind brengen wij uw klachten in beeld en stellen de hulpvraag vast. U vult een vragenlijst in, die digitaal naar u wordt verzonden via het programma “Embloom". De resultaten worden met u besproken en we adviseren over een passende behandeling of begeleidingstraject.

Als u bij ons in behandeling komt, is dit meestal kortdurend (1 tot 12 gesprekken).

Ook tijdens en aan het eind van de behandeling kunnen u vragenlijsten worden aangeboden via het programma “Embloom”. Door middel van deze vragenlijsten wordt de vooruitgang van de behandeling in kaart gebracht en wordt uw klanttevredenheid gemeten.

Consulten voor volwassenen worden vergoed door de zorgverzekering, of bij arbeid gerelateerde problemen, eventueel door de werkgever. Meer informatie over de kosten van behandeling kunt u vinden onder ‘Kosten’.

Psychologische behandeling (volwassenen en jongeren)

Naast psycho-educatie worden de behandelingen voornamelijk uitgevoerd op basis van een aantal therapieën:

De Cognitieve Gedragstherapie, de Oplossingsgerichte Therapie en Acceptance and Commitment Therapie

Uit onderzoeken blijkt dat dit zeer effectieve vormen van therapie zijn bij diverse klachten. De keuze van de te volgen therapie hangt af van de klachten en wordt vooraf met u besproken. In deze vormen van behandeling werken psycholoog en cliënt samen om de problemen in kaart te brengen, te analyseren en aan te pakken. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw sterke kanten. In de eindfase van de behandeling wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie; hoe u verder kunt met de opgedane handvatten en hoe om te gaan met een eventuele terugval.

EMDR

Het is mogelijk om bij Addenda-Fryslân een behandeling te krijgen volgens het EMDR-concept. Deze behandeling kan zowel voor volwassenen als ook voor kinderen bijzonder effectief zijn.

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

E-Health platform Embloom

Onze praktijk biedt u, indien gewenst, een E-health behandeling aan. Voor meerdere problemen zijn digitale vragenlijsten en/of modules beschikbaar. Hiervoor maken wij gebruik van "Embloom", een effectief en veelzijdig E-health platform.

Voor meer informatie graag contact opnemen met onze praktijk : 06-50644540 of info@addenda-fryslan.nl.

Kosten

keyboard_arrow_down

Volwassenen

De kosten van de behandeling worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en/of uit uw eventuele aanvullende verzekeringen. Houd u daarbij rekening met de eigen bijdrage die iedere verzekerde jaarlijks moet betalen (2023: € 385).

 • Voor de behandeling van de meeste klachten bepaalt uw huisarts (bedrijfsarts) samen met u en uw psycholoog de diagnose van uw klachten.
 • Uw zorgverzekeraar vergoedt het behandeltraject.
 • Voor de behandeling van psychische klachten die niet binnen de vergoedingsregeling vallen, kunt u uiteraard bij ons terecht, maar de kosten daarvoor komen voor uw eigen rekening. Ons tarief daarvoor is € 100 per consult.
 • Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en dienen de declaraties rechtstreeks bij hen in.
 • Ons advies is om u goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar over de hoogte en voorwaarden van de vergoedingen.

Afspraken

keyboard_arrow_down

Een afspraak maken

Belangrijk

 • De afspraken worden samen met u vastgesteld.
 • Een gemaakte afspraak dient bij verhindering 24 uur vóór het begin van de afspraak uitsluitend telefonisch op telefoonnummer 06-27025244 of 06-50644540 te worden afgezegd (voicemail is mogelijk). Een afspraak op maandag dient vóór vrijdag 17.00 uur te worden afgezegd. Wij zijn helaas genoodzaakt om het consult in rekening te brengen als u het voor u gereserveerde consult niet tijdig op een van de twee telefoonnummers heeft afgezegd. Deze niet nagekomen afspraak wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar of gemeente vergoed en zal bij uzelf volledig in rekening worden gebracht. U ontvangt daarvoor een factuur met een bedrag van €100.

Verwijzing

keyboard_arrow_down

 

Voorwaarde voor de vergoeding van onderzoek en/of behandeling is dat u een verwijzing van uw huisarts heeft.

Wij stellen een goede samenwerking met de doorverwijzer op prijs. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven.

Vertrouwelijkheid

keyboard_arrow_down

 

Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog en de orthopedagoog hebben een beroepsgeheim; dit betekent dat zij geen enkele informatie aan anderen mogen doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf. Uw dossier wordt in een extra beveiligde digitale werkomgeving bewaard en wordt 15 jaar na beëindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat het niet meer te lezen is. Wilt u dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan kunt u dit aangeven. U hebt te allen tijde recht op inzage van het dossier.

Met uw toestemming wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling een korte rapportage naar de huisarts gestuurd. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. Overleg met en rapportages naar de bedrijfsarts gebeuren alleen met schriftelijke toestemming van uzelf. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars.

 • Wanneer u uw medische gegevens -zoals bijvoorbeeld uw diagnose- niet kenbaar wilt laten maken aan uw zorgverzekeraar, stellen wij u in de gelegenheid een privacyverklaring te ondertekenen.
 • In het eerste gesprek met uw behandelaar dienen alle genoemde afspraken in een formulier vermeld door u ondertekend te worden.

Privacy

keyboard_arrow_down

 

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. Wieb de Boer, directie Addenda-Fryslân
Lytsegeast 59
9255 LJ Tytsjerk
Tel.: 06-50644540
E-mail: w.deboer@addenda-fryslan.nl

Bekijk de privacyverklaring

Klachten

keyboard_arrow_down

 

Indien u een klacht heeft over de behandeling stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. Met elkaar hopen we tot een goede oplossing te komen. Voor onze praktijk kunt u uw klacht of geschil bespreekbaar maken met dhr. Wieb de Boer. Komen we er niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het LVVP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Contact

keyboard_arrow_down

Neem contact met ons op

Adres

Lytsegeast 59
9255 LJ Tytsjerk

Contactformulier